Суфинансирано од стране:

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију
и равноправност полова

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ КРОЗ КРЕАТИВНО-ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ „ЗНАЊЕ ЗА ЖИВОТ“ реализује Удружење „Научите нас све“ (“Teach Us All”) у сарадњи са Дечјим селом «Др Милорад Павловић», Сремска Каменица уз суфинансирање од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Пројекат почиње са реализацијом од јуна 2018. и током летњег распуста реализује своје циљеве који су усмерени на оснаживање штићеника Дечјег села кроз креативнo – едукативне радионице.

Пројекат је замишљен као могућност да се штићеницима Дечјег села „Др Милорад Павловић“ пружи прилика да се едукују из страног језика (енглески) као и да им се пружи подршка лакшем савладавању школског градива страног језика, а кроз креативан рад ће се развијати њихов креативни капацитет.

„Научите нас све“ (“Teach Us All”) pадионице страног језика су дизајниране тако да деца и млади унапреде елоквенцију, створе радне навике и да створе добру основу страног језика који уче. Такође, радионице су конципиране тако да деци и младима пруже ефикасне технике учења како би лакше савладали школско градиво које се односи на страни језик.

Co-financed by:

The Republic of Serbia
Autonomous Province of Vojvodina
Provincial Secretariat for Social Policy, Demography
and Gender Equality

THE SUPPORT PROGRAM THROUGH CREATIVE AND EDUCATIONAL WORKSHOPS “KNOWLEDGE FOR LIFE” is realized by the Association “Teach Us All” in cooperation with Children’s Village “Dr Milorad Pavlović”, Sremska Kamenica and it is co-financed by the Provincial Secretariat for Social Policy, Demography and Gender Equality.

The realization of the project starts in June 2018. The project will realize its goals aimed at empowering the children of the Children’s Village through creative and educational workshops during the summer vacation.

The project is conceived as an opportunity for the children of the Children’s Village “Dr Milorad Pavlović” to learn a foreign language (English), as well as to provide them with support for easier learning of the foreign language, while their creative capacity will be developed through creative work.

“Teach Us All” foreign language workshops are designed in a way that children and young people can improve their eloquence, and create work habits and a good basis of the foreign language they are learning. Also, the workshops are designed to provide children and young people with effective learning techniques in order to master and school material related to the foreign language more easily.

Image may contain: one or more people, people sitting, table and indoor